Kaksi poikaa pelaa lautapeliä sohvalla.
Sijaisvanhemmuus

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä eroa on sijaisperheellä ja tukiperheellä?

Sijaisperhe tarjoaa turvallisen arjen ja kodin huostaan otetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Lapsen sijoitus voi kestää lyhyemmän aikaa tai aina siihen saakka, kunnes hän itsenäistyy.

SOS-Lapsikylä hakee sijaisvanhemmiksi pääasiassa pariskuntia tai perheitä. Myös sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutuksesta sekä lastensuojelutyön kokemuksesta on etua. Ennen sijaisvanhemmaksi ryhtymistä vaaditaan ennakkovalmennus, joka SOS-Lapsikylällä on PRIDE-valmennus.

Tukiperheessä lapset, joiden vanhemmilla saattaa olla esimerkiksi jaksamiseen liittyviä haasteita tai sosiaalisten verkostojen puutetta, viettävät useimmiten yhden viikonlopun kuukaudessa. Viikonloppuina tukiperheissä eletään tavallista elämää ja samalla mahdollistetaan lapsille uusia kokemuksia ja ihmissuhteita.

Tukiperheenä voivat toimia hyvin monenlaiset perheet. Tärkeintä on, että elämäntilanne on vakaalla pohjalla. Tutustu tarkemmin tukiperheenä toimimiseen.

Siirry sivun alkuun

Voinko toimia sijaisvanhempana omassa kodissani?

SOS-Lapsikylässä voi toimia sijaisvanhempana joko SOS-Lapsikylän asunnossa tai omassa kodissaan.

 

Koska SOS-Lapsikylä haluaa tarjota sijaisperheille vahvaa tukea, kodin on sijaittava riittävän lähellä SOS-Lapsikylän toimipistettä, jotta tuen antaminen onnistuu. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Siirry sivun alkuun

Paljonko maksan vuokraa sijaisvanhempana SOS-Lapsikylän asunnosta?

Vuokra määräytyy asunnon koonsijainnin ja perhekoon mukaan.

Sijaisvanhemmat maksavat täyttä neliövuokraa omassa ja perheenjäsentensä käytössä olevista tiloista. Henkilömäärän mukaan jyvitettyä vuokraa maksetaan yhteisessä käytössä olevista neliöistä.

 

Sijoitettujen lasten asumiskustannukset maksaa SOS-lapsikyläsäätiö.

Vuokran määräytymisessä noudatetaan verottajan ohjeita.

Siirry sivun alkuun

Mikä on PRIDE-valmennus?

Perhehoitajaksi ryhtyvän on oikeus saada valmennusta tehtävään. Lapsikylässä perheet valmennetaan PRIDE-valmennuksen avulla. PRIDE on sijaisvanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennus. Sen aikana saa tietoa sijaisvanhemmuudesta ja voi miettiä yhdessä kouluttajien kanssa omaa halukkuuttaan ja valmiuksiaan ryhtyä tehtävään.

PRIDE muodostuu sanoista:

P = Parents´= vanhempien
R = Resources for = voimavara johonkin eli
= Information = tietoon
D = Development = kehittymiseen
E = Education = oppimiseen

PRIDE sisältää yhdeksän teemallista ryhmätapaamista ja kirjallisia kotitehtäviä, joiden avulla voi arvioida omien elämänkokemusten vaikutuksia mahdolliseen sijaisvanhempana toimimiseen. PRIDE-kouluttajina toimivat kokenut sijaisvanhempi ja sosiaalityöntekijä. PRIDE-valmennus kestää useamman kuukauden.

Lisätietoa valmennuksesta löydät sijaisvanhemmuuden infopaketista. Tilaa infopaketti sivulla olevan lomakkeen kautta.

Katso koska seuraava PRIDE-valmennus järjestetään.

Siirry sivun alkuun

Kuinka monta lasta sijaisperheessä voi olla?

Sijaisperheessä voi olla enintään neljä sijoitettua lasta. Tähän lasketaan mukaan perheen omat, alle kouluikäiset lapset tai muut erityistä hoitoa vaativat lapset.

 

Mikäli perheessä on kaksi lasten hoidosta ja kasvatuksesta vastaavaa aikuista, sijaisperheessä voi olla yhteensä kuusi lasta. Tällöin toisella sijaisvanhemmalla on oltava soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- tai kasvatustehtävistä.

Siirry sivun alkuun

Voiko sijaisvanhemmalla olla omia lapsia?

Omat lapset eivät ole este sijaisvanhemmaksi ryhtymiselle. Omat alle kouluikäiset lapset vaikuttavat kuitenkin siihen, kuinka monta sijoitettua lasta perheessä voi olla.

Minkälaista korvausta sijaisvanhemmalle maksetaan?

Perhehoitajille maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta sekä käynnistämiskorvaus. Perhehoidosta maksettava hoitopalkkio on korvaus perhehoitajan lapsen hoitoon käyttämästä ajasta.

Kulukorvaus kattaa lapsen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Niitä ovat esimerkiksi asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat menot. Myös tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset sekä lapselle hänen omaan käyttöönsä annettavat käyttövarat katetaan kulukorvauksesta.

Käynnistämiskorvauksella korvataan hoidon käynnistämisestä aiheutuvia tarpeellisia kustannuksia, jotka perustuvat yksilöllisiin tarpeisiin. Käynnistämiskorvauksella voidaan hankkia esimerkiksi hoito- ja harrastusvälineitä, vaatteita, kalusteita sekä tehdä perhehoidon kannalta välttämättömiä asunnonmuutostöitä.

Siirry sivun alkuun

Saavatko syntymävanhemmat pitää yhteyttä sijoitettuun lapseensa?

Sijoitetulla lapsella on oikeus tavata ja pitää yhteyttä vanhempiinsa, sisaruksiinsa ja muihin hänelle läheisiin ihmisiin. Yhteydenpitoa voidaan kuitenkin rajoittaa muun muassa silloin, kun siitä aiheutuu vaaraa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle tai rajoittaminen on lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta muuten välttämätöntä.

On tärkeää ja lapsen edun mukaista pyrkiä mahdollisimman hyvään yhteistyöhön sijoitetun lapsen läheisten kanssa. Kun yhteistyö sujuu hyvin, lapsi voi keskittyä omaan kasvuunsa ja kehitykseensä tarvitsematta kantaa huolta siitä, miten hänen syntymä- ja sijaisvanhempansa tulevat toimeen keskenään.

Siirry sivun alkuun

Mitä jos sijaisvanhemmuus ei sovikaan minulle?

SOS-Lapsikylän järjestämä PRIDE-valmennus auttaa arvioimaan omia valmiuksia ja halua toimia sijaisvanhempana.

Jos sijaisvanhemmuus kiinnostaa mutta tuntuu liian suurelta haasteelta, kannattaa harkita ryhtymistä tukiperheeksi.

Siirry sivun alkuun

Missä sijaisvanhempia tarvitaan tällä hetkellä?

SOS-Lapsikylä etsii jatkuvasti uusia sijaisvanhempia ympäri Suomea. Jos olet kiinnostunut sijaisvanhemman tehtävästä, voit ottaa yhteyttä sinua kiinnostavaan tai lähimpänä olevaan toimipisteeseen, pyytää yhteydenottoa sivulta löytyvällä lomakkeella tai lähettää sähköpostia osoitteeseen sijaisvanhemmuus@sos-lapsikyla.fi.

 

Lapsikyliin on rakennettu sijaisperhetoimintaan sopivia isoja asuntoja, jotka mahdollistavat usean lapsen sijoituksen sijaisperheeseen. SOS-Lapsikylän asunnoissa on mahdollista ryhtyä päätoimisesti sijaisvanhemmaksi ja keskittyä sijaisvanhemman tehtävään.

Siirry sivun alkuun

Mitkä ovat sijaisvanhempien lakisääteiset oikeudet ja velvollisuudet?

Sijaisvanhemmalla on oikeus saada valmennus tehtäväänsä. Lisäksi hänen pitää saada tukea, koulutusta ja työnohjausta hoito- ja kasvatustehtävässään. Sijaisvanhemmalla on myös oikeus korvauksiin (hoitopalkkio, kulukorvaus) ja tulla kuulluksi lapsen huoltoon liittyvissä asioissa. Sijaisvanhemmalle on lisäksi tarjottava säännöllisesti mahdollisuus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen.

Sijaisvanhempi sitoutuu turvaamaan lapselle hyvän hoidon ja kasvatuksen sekä huolenpitoa ja valvontaa. Hän myös tukee lapsen ja hänen läheistensä välistä yhteydenpitoa.

Sijaisvanhempi tekee yhteistyötä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja SOS-Lapsikylän kanssa lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Sijaisvanhemmalla on lapsen ja hänen vanhempiensa tietojen salassapitovelvollisuus. Mikäli olosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia, sijaisvanhemman velvollisuus on ilmoittaa niistä lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle ja SOS-Lapsikylään.

Siirry sivun alkuun

Mitä eroa on sijaisvanhemmalla ja perhehoitajalla?

Perhehoitolaki tuntee sanan perhehoitaja, mutta arkikielessä puhutaan lapsen tai nuoren sijaisvanhemmasta/sijaisperheestä. 

Sijaisvanhempi on lapsen tai nuoren perhehoitaja.

Siirry sivun alkuun

"Jokainen lapsi on tullut meille avoimena ja uteliaana aloittamaan elämän perheessämme, vaikka niin pieniä ovatkin olleet. Yhdessä olemme opetelleet arjen rutiineja, kodin sääntöjä, selviytymistä ikävästä biologista perhettä kohtaan sekä perheenä oloa."
SOS-Lapsikylän sijaisvanhempi

Kokemuksia sijaisvanhemmuudesta